|

Publication > Notices

2021-02-01 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २६ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २६ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

2021-01-03 - नेपाल नर्सिङ परिषदको पच्चसौं नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषदको पच्चसौं नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

2020-09-18 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी सुचना प्रकासन सम्वन्धी सुचना

2020-05-15 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी सुचना प्रकासन सम्वन्धी सुचना

2020-05-14 - पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचना

यस परिषदले मिति २०७६्/११/२४ गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्

2020-03-20 - पहिलो नाम दर्ता परिक्षामा उतिर्ण मिडवाइफरी तर्फका परीक्षार्थीहरुको बिबरण

नेपाल नर्सिङ परिषदको पहिलो नाम दर्ता परिक्षाको प्रमाण-पत्र यहि २०७६ चैत्र ९ गते बाट वितरण गर्ने तयारी रहेकोमा हाल विश्वब्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणवाट नेपाल सरकारले २५ जना भन्दा बढिको जमघट,...

2020-03-20 - २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा उतिर्ण नर्सिङ तर्फका परीक्षार्थीहरुको बिबरण

नेपाल नर्सिङ परिषदको २४ औ नाम दर्ता परीक्षाको प्रमाण-पत्र यहि २०७६ चैत्र ९ गते बाट वितरण गर्ने तयारी रहेकोमा हाल विश्वब्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणवाट नेपाल सरकारले २५ जना भन्दा बढिको जमघट, भेला,...

2020-03-07 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरु लाइ नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको लाइ नाम दर्ता प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धि आफ्नो रोल नं अनुसारको मिति प्रकासन गरिएको छ र उकत आफनो रोल नं अनुसार परेको मितिमा नाम दर्ता...

2020-01-16 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषदको २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सुचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा

2019-12-31 - पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचना

यस परिषदले मिति २०७६्/०७/३० गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्

2019-03-19 - परिक्षाको बार्षिक क्यालेणडर सम्बन्धी सुचना

परिक्षाको बार्षिक क्यालेणडर सम्बन्धी सुचना

2018-12-15 - नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली नागरीकलाई सूचना

नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली नागरीकले तल उल्लेखित बुदाहरुलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

Download Instruction to Authors

Format: PDF
Size: 123 KB

-->