|

Publication > Notices

2021-01-03 - नेपाल नर्सिङ परिषदको पच्चसौं नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषदको पच्चसौं नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

2020-09-18 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी सुचना प्रकासन सम्वन्धी सुचना

2020-05-15 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २५ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी सुचना प्रकासन सम्वन्धी सुचना

2020-05-14 - पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचना

यस परिषदले मिति २०७६्/११/२४ गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्

2020-04-04 - Verification and Good standing letter को लागि Online सेवा सुचारु गरिएको सम्बन्धमा

Verification and Good standing letter को लागि Online सेवा सुचारु गरिएको हुदा आबस्यक कागजपत्र नेपाल नर्सिङ परिषदको इमेल मा मेल गर्नुहोला ।

2020-03-20 - पहिलो नाम दर्ता परिक्षामा उतिर्ण मिडवाइफरी तर्फका परीक्षार्थीहरुको बिबरण

नेपाल नर्सिङ परिषदको पहिलो नाम दर्ता परिक्षाको प्रमाण-पत्र यहि २०७६ चैत्र ९ गते बाट वितरण गर्ने तयारी रहेकोमा हाल विश्वब्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणवाट नेपाल सरकारले २५ जना भन्दा बढिको जमघट,...

2020-03-20 - २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा उतिर्ण नर्सिङ तर्फका परीक्षार्थीहरुको बिबरण

नेपाल नर्सिङ परिषदको २४ औ नाम दर्ता परीक्षाको प्रमाण-पत्र यहि २०७६ चैत्र ९ गते बाट वितरण गर्ने तयारी रहेकोमा हाल विश्वब्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणवाट नेपाल सरकारले २५ जना भन्दा बढिको जमघट, भेला,...

2020-03-07 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरु लाइ नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको लाइ नाम दर्ता प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धि आफ्नो रोल नं अनुसारको मिति प्रकासन गरिएको छ र उकत आफनो रोल नं अनुसार परेको मितिमा नाम दर्ता...

2020-01-16 - नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल नर्सिङ परिषदको २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सुचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा

2019-12-31 - पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचना

यस परिषदले मिति २०७६्/०७/३० गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्

2019-03-19 - परिक्षाको बार्षिक क्यालेणडर सम्बन्धी सुचना

परिक्षाको बार्षिक क्यालेणडर सम्बन्धी सुचना

2018-12-15 - नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली नागरीकलाई सूचना

नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली नागरीकले तल उल्लेखित बुदाहरुलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

Download Instruction to Authors

Format: PDF
Size: 123 KB

-->