|

Publication > Notice > Detail

2021-02-01
नेपाल नर्सिङ परिषद्को २६ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनानेपाल नर्सिङ परिषद्को २६ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना