|

Publication > Notice > Detail

2020-05-14
पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचनायस परिषदले मिति २०७६्/११/२४ गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्