|

Publication > Notice > Detail

2020-03-07
नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरु लाइ नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमानेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षामा उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको लाइ नाम दर्ता प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धि आफ्नो रोल नं अनुसारको मिति प्रकासन गरिएको छ र उकत आफनो रोल नं अनुसार परेको मितिमा नाम दर्ता प्रमाण पत्र लिन आउने आनुरोध गरिएको छ ।