|

Publication > Notice > Detail

2020-01-16
नेपाल नर्सिङ परिषद्को २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनानेपाल नर्सिङ परिषदको २४ औ नाम दर्ता प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सुचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा