|

Publication > Notice > Detail

2019-12-31
पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचनायस परिषदले मिति २०७६्/०७/३० गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्